约翰福音2.23-25节翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

原文:

 Ὡς δὲ ἦν ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐν τῷ Πάσχα, ἐν τῇ ἑορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰησοῦς οὐκ ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας, καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου• αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ.

(约翰福音2:23-25,已删除节号以使文本脉络不割裂)

2.23-25节的字面翻译应该是:

而当他在耶路撒冷过逾越节时,许多人相信了他的名,因为看到他行的神迹。而耶稣他没有将自己交托于他们,因为他认识所有人,且因为他不需要有人见证他什么,因为他知道在人里面的是什么。

约翰福音2.12-22节翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

原文:

Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναούμ, αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ• καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας. Καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ Πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. Καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθημένους. Καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας• καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεεν τὸ κέρμα, καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν• καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν• μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου. Ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, Ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. Ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν; Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. Ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν• καὶ ἐπίστευσαν τῇ γραφῇ, καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

(约翰福音2:12-22,已删除节号以使文本脉络不割裂)

2.12-22节的字面翻译应该是:

此事之后,他与他的母亲、他的兄弟、他的门徒一起下到迦百农,他们在那里住了不多几日。

犹太人的逾越节近了,耶稣上到耶路撒冷。他看见在殿里有卖牛、羊、鸽子的,还有兑换银钱之人坐着。他用绳子做成鞭子,把所有的羊和牛赶离出殿,又倒出兑换银钱之人的钱币,并推翻他们的桌子。并对卖鸽子的说:“不要把我父的殿当作贸易之屋。”他的门徒们记起经上记着是:为你殿的热心将耗尽了我。因此,犹太人回应他说:“你既然做了这些事,要显出什么神迹于我们呢?”耶稣回应他们说:“你们拆毁这殿!在三日内我将建立它。”犹太人便说:“这殿花四十六年被造,你在三日内要立起来吗?”但那他正说(是)关于他身体之殿。所以当他从死里复活,他的门徒们就回想起他说过这话,就信了圣经和耶稣说的话。

约翰福音2.1-11节翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

原文:

Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ• ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. Καὶ ὑστερήσαντος οἴνου, λέγει ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτόν, Οἶνον οὐκ ἔχουσιν. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, Τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; Οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου. Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, Ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ ὑδρίαι λίθιναι ἓξ κείμεναι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων, χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος. Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω. Καὶ λέγει αὐτοῖς, Ἀντλήσατε νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ. Καὶ ἤνεγκαν. Ὡς δὲ ἐγεύσατο ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ᾔδει πόθεν ἐστίν – οἱ δὲ διάκονοι ᾔδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ – φωνεῖ τὸν νυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος, καὶ λέγει αὐτῷ, Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὸν καλὸν οἶνον τίθησιν, καὶ ὅταν μεθυσθῶσιν, τότε τὸν ἐλάσσω• σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι. Ταύτην ἐποίησεν τὴν ἀρχὴν τῶν σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσεν τὴν δόξαν αὐτοῦ• καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ.

(约翰福音2:1-11,已删除节号以使文本脉络不割裂)

2.1-11节的字面翻译应该是:

第三日,在加利利的迦拿有婚筵,耶稣的母亲亦在那里。耶稣和他的门徒们亦被邀请赴席。酒用尽时,耶稣的母亲对他说:“他们没有酒了。”耶稣对她说:“妇人!与我和与你有何呢?我的时候尚未到来。”她的母亲对仆人们说:“凡他对你们所说的,你们照着去做。”在那里有六口石缸照犹太人洁净的规矩摆放着,每口可容纳二或三梅瑞塔(μετρητὰς 音译,1梅瑞塔约9-10加仑,39升左右)。耶稣对他们说:“把缸倒满水。”他们就倒满水到缸口。又对他们说:“你们现在打出来,送给总管。”他们就送去了。当总管尝了成为酒的水,并不知道是哪里来的,只有那些舀水的仆人们知道,总管便叫了新郎过来对他说:“每个人都会先摆上好酒,当他们喝醉了才摆上差的。”你却留着好酒直到如今。这是耶稣所行神迹的开端,在加利利的迦拿,显出了他的荣耀,使得他的门徒们信靠了他。

约翰福音1.43-51节翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

原文:

Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον, καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, Ἀκολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως Ἀνδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναήλ, καὶ λέγει αὐτῷ, Ὃν ἔγραψεν Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; Λέγει αὐτῷ Φίλιππος, Ἔρχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, Ἴδε ἀληθῶς Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με γινώσκεις; Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε. Ἀπεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι, Εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

(约翰福音1:43-51,已删除节号以使文本脉络不割裂)

43-51节的字面翻译应该是:

次日,耶稣想要离开去加利利,遇到腓力,耶稣对他说:“来跟从我!”这腓力来自伯赛大,出于安德烈和彼得之城。腓力找到拿但业,就对他说:“摩西在律法中所写的和先知所记的那一位我们遇见了,就是来自拿撒勒的约瑟的儿子耶稣。”拿但业就对他说:“出于拿撒勒的能有什么好的吗?”腓力对他说:“过来看!”耶稣看见拿但业向他走来,就论及他说:“看!真以色列人,他里面没有诡诈。”拿但业对他说:“你从哪里知道我?”耶稣对他回答说:“在腓力叫你之前,在无花果树下,我就看见你了。”拿但业回答对他说:“拉比,你是上帝的儿子,你是以色列的王。”耶稣回答对他说:“因为我对你说‘在无花果树下面我看见你’,你就信吗?你将要看见比这些更大的事。”又对他说:“我实实在在的告诉你们,自此你们将要看见天开了,神的使者上去下来在人子之上。”

译文

约翰福音1.35-42节翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

原文:

Τῇ ἐπαύριον πάλιν εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο• καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι, λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ. Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦντος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. Στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, Τί ζητεῖτε; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ῥαββί – ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον, Διδάσκαλε – ποῦ μένεις; Λέγει αὐτοῖς, Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε. Ἦλθον καὶ εἶδον ποῦ μένει• καὶ παρ’ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην• ὥρα ἦν ὡς δεκάτη. Ἦν Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων παρὰ Ἰωάννου καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ. Εὑρίσκει οὗτος πρῶτος τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, Εὑρήκαμεν τὸν Μεσίαν – ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, χριστός. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν. Ἐμβλέψας αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωνᾶ• σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς – ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος.

(约翰福音1:35-42,已删除节号以使文本脉络不割裂)

35-42节的字面翻译应该是:

又次日约翰与两个门徒站立,看见耶稣行走,说:“看哪!上帝的羔羊。”他的两个门徒听见这话,就跟从了耶稣。然后耶稣转身,看见他们跟着,就对他们说:“你们要什么?”。他们对他说:“拉比(‘拉比’翻译出来就是‘老师’),在哪里住?”耶稣对他们说:“你们来看。”他们就去看他在哪里住,他们那一天就和他一起住。那时约是第十点钟。听见约翰说的而跟从耶稣的那两个人,一个是西门彼得的兄弟安德烈。他先找着自己的兄弟西门,对他说:“我们找着弥赛亚了(‘弥赛亚’翻译出来就是‘基督’)。”然后领他到耶稣面前。耶稣看着他说:“你是约拿的儿子西门,你要叫矶法(‘矶法’翻译出来就是‘彼得’)。”

约翰福音1.29-34 希腊文翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

原文:

Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου. Οὗτός ἐστιν περὶ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν• ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραήλ, διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων. Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν. Κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν• ἀλλ’ ὁ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι, ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ’ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ’ αὐτόν, οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ. Κἀγὼ ἑώρακα, καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ.

(约翰福音1:29-34,已删除节号以使文本脉络不割裂)

29-34节的字面翻译应该是:

次日,他看到耶稣来到他这里,就说:“看哪!上帝的羔羊,那除去世人罪孽的!”此人就是论到他我曾说:“一人在我以后来,却在我之前就有了,因他本来在我之先。甚至我也曾不认识他,但为要叫他显明于以色列人,因此我来用水施洗。”且约翰做见证说:“我曾看见圣灵降下,仿佛鸽子自天停留在他上。甚至我也曾不认识他,而那差遣我用水施洗的,那位对我说:‘你看见圣灵降下且停留在谁上面,这人就是用圣灵施洗的。’且我看见了,就证明这是上帝的儿子。”

译文

约翰福音1.19-28 希腊文翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ; Καὶ ὡμολόγησεν, καὶ οὐκ ἠρνήσατο• καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ χριστός. Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; Καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. Ὁ προφήτης εἶ σύ; Καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. Εἶπον οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; Ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς. Τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; Ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας ὁ προφήτης. Καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων. Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, καὶ εἶπον αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστός, οὔτε Ἠλίας, οὔτε ὁ προφήτης; Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι• μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν• οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.

(约翰福音1:19-28,已删除节号以使文本脉络不割裂)

这是约翰的见证:当犹太人从耶路撒冷差遣祭司和利未人来问他说:“你是谁?”他就承认说,并不否认,承认说:“我不是基督。”他们又问他说:“如此你是谁?你是以利亚吗?”他说:“我不是。”“你是那先知吗?”他回答:“不是。”于是他们对他说:“你是谁?好让我们给差遣我们的人回复。关于你自己,你说你是谁?”他说:“我就是那在旷野有声音喊叫:‘你们要修直主的路’正如先知以赛亚所说。”这些被差之人是出自法利赛人。他们就问询他说:“若你不是基督,也非以利亚,又非那先知,那么你为何施洗呢?”约翰回复他们说:“我藉水施洗,在你们中间站着的,是你们不认识的。他是在我以后来的,却在我之前就有了,我是不配于解开他鞋子的鞋带的。”这些事发生在约翰施洗的约旦河外的伯大尼。

19-28节的字面翻译

约翰福音1.14-18 希腊文翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν – καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός – πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν• ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος. Ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ χριστοῦ ἐγένετο. Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε• ὁ μονογενὴς υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

(约翰福音1:14-18,已删除节号以使文本脉络不割裂)

道成了肉身,住在我们中间(我们见过他的荣耀,如同从父而来独一者之荣耀),充满了恩典与真理。约翰为他做见证,喊着说:“这就是我曾说‘那在我以后来的成了在我之前的,因他本在我之先。’”从他的丰盛里,我们都领受了,且恩上加恩。因律法是藉摩西而赐下,恩典和真理乃由耶稣基督而来。从来无人见过上帝,唯在父怀里的独生子[1]将上帝彰显。

14-18节的字面翻译
  • ὁ μονογενὴς υἱός,这段经文有异文,NA28或USB系列的文本是 μονογενὴς θεὸς,可翻译为“独一上帝”。所以可译为“唯在父怀里的独生上帝将上帝彰显”。可参考NA28或USB 5th的校勘栏。此练习采用教会传统的 ὁ μονογενὴς υἱός。

约翰福音1.11-13 希腊文翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

Εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν[1], καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον[2]. Ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς[3] τὸ ὄνομα αὐτοῦ• [4]οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν[5].

约翰福音1:11-13,已删除节号以使文本脉络不割裂

11-13节的字面翻译应该是:

他来到自己的[地方],他自己的[人]却不接受他。但凡接受他的,就是信靠他名的人,他就赐他们做上帝儿女的权柄。他们不出自血脉,也不出自情欲,亦不出自人意,乃出自上帝而生。

约翰福音1.11-13,习练译文

译注:

  1. 原文无“地方”一词, ἴδια在此处是形容词做名词用,译为“自己的东西”。可指“地方”,也可指后文的“人”
  2. Παρέλαβον 接受,在此翻译为“接受”,乃是考虑了之前的“自己的”的形容词名词用法。若联合地方和人的理解,“接受”的翻译较为合适。
  3. “相信”在新约中多跟随一个 εἰς ,强调信靠之意。但翻译为“信入”则无必要,中文亦无如此表达的传统。
  4. 这个句子分为三个子句,从语法角度和合本的翻译与此处翻译练习的译文都无问题。
  5. οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν。这里是一个排比句,来强调最后一个子句中的“出自上帝而生”,此译文可简单理解 为从上帝而生。“血脉”一词在此翻译则是强调这样的人是突破传统犹太人的血统观念的。此举前三个子句都无“生”字,最后一个子句才有,更是明确前三者的情况不是成为上帝儿女的正确途径,出自上帝而生,才是正确途径,由信靠上帝之子之名而获得此权柄。

约翰福音1.6-10 希腊文翻译练习

注:翻译练习采用的新约原文是Byzantine Textform 2018

Ἐγένετο[1] ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ[2] Ἰωάννης. Οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. Οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

约翰福音1:6-10,已删除节号以使文本脉络不割裂

有一人受差于上帝,名叫约翰。他来为要做见证,特要为光做见证,以致众人藉他而信。他不是那光,乃特要为光做见证。那光是真的,照亮一切生在世上之人。他在世界之中,世界亦藉他而有,世界却不认识他。

约翰福音1.6-10,翻译练习译文
  1. Ἐγένετο 该词在这里做上下文转接用,可译为“有”。
  2. ὄνομα αὐτῷ 那时希腊文的惯用用法,用来描述一个人的名词。可译为“名叫”